Natječaj za izbor ravnatelja

Dječji vrtić „Limač“

Zagreb, Dubravica 52

KLASA: 112-07/18-01

URBROJ: 251-643-18-11

ZAGREB, 12.02.2018.

 

Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 49. Statuta Dječjeg vrtića „Limač“,

odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Limač“, Zagreb, Dubravica 52, od 12.02.2018. godine raspisuje se

 

NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Limač“.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

-ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću

-ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  1. Životopis s opisom dosadašnjeg rada
  2. Domovnicu
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su zasnovali radni odnos u dječjem vrtiću nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98) odnosno od 18.12.1997. godine nadalje, sukladno članku 30. istoga
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od datuma objave natječaja
  6. Potvrda/ Uvjerenje da se o osobi koja se natječe za posao ne vodi kazneni postupak -ne starije od datuma objave natječaja

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze oispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja biti će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja osobnog predstavljanja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“, na adresu: Dječji vrtić „Limač“, Dubravica 52, 10090 Zagreb.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića od 12.02.2018., a rok za podnošenje prijava traje od 13.02.2018. do 28.02.2018. godine.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Anita Kunštek, odgojitelj

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search