ODLUKA O VISINI PARTICIPACIJE RODITELJA ZA DIJETE KOJE JE POLAZNIK DJEČJEG VRTIĆA LIMAČ S

PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, PREMA PRIHODOVNOM CENZUSU

Odlukom o ekonomskoj cijeni DV LIMAČ, od 11. prosinca 2023. određena je ekonomska cijena programa ranog i predškolskog odgoja koji se provode u DV LIMAČ od 1. ožujka 2024. u iznosu od 500 EUR ,Iznos sudjelovanja roditelja u ekonomskoj cijeni programa izračunava se sukladno visini sufinanciranja jedinice lokalne samouprave na čijem području obitelj ima prebivalište.

Dopunjuje se Odluka sukladno Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik br. 44/23) kako slijedi:

IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA U EKONOMSKOJ CIJENI ZA RODITELJE/DJECU S PREBIVALIŠTEM U GRADU ZAGREBU OD 1. Ožujka 2024.

Image

Dodatni iznos potpore po djetetu iz Proračuna Grada Zagreba obračunavat će se od 1. ožujka 2023. u obliku umanjenja udjela roditelja u ekonomskoj cijeni DV Limač sukladno Ugovoru o ostvarivanju redovitog programa ranog i predškolskog odgoja u DV Limač za 20 EUR sve dok je mjera na snazi.

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search